VII Ral·li Ripollès Clàssic

VII Rallye Ripollès ClàssicVI Rallye Ripollès Clàssic ''Rallye dur i exigent''


Galeria Fotogràfica VI Rallye Ripollès Clàssic